National Emblem of Kazakhstan

Қазақстан Республикасы Президентінің

ресми сайты

Қазақстан Республикасы Президентінің

ресми сайты

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Nur Otan» партиясының кезектен тыс ХХІІ съезінде сөйлеген сөзі


Құрметті партияластар!

Ең алдымен, баршаңызды бүгінгі Алғыс айту күнімен құттықтаймын!

Бұл – өзара тілектестікті, жанашырлықты, қамқорлықты дәріптейтін мейрам. Біз осындай ынтымақтың арқасында қаңтардағы қиын-қыстау күндерде мемлекеттігіміз бен тұтастығымызды қорғап қалдық. Сын сағатта бірлігін сақтай білген барша отандастарымызға зор ризашылық білдіремін. Ұйымды жаңғырту туралы алқалы жиынның дәл бүгін өтуінің символдық мәні бар.

Бірінші наурыз – партияның құрылған күні. 23 жыл бұрын еліміздегі ең басты саяси ұйымның негізі қаланды. Партия халықты ортақ мақсатқа жұмылдырды. Қоғамға пайдалы көптеген бастамалар көтеріп, сайлаушылардың қолдауына ие болды. 

Созданная Первым Президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым партия «Nur Otan» сыграла важную роль в государственном строительстве.

Она объединила вокруг себя наше общество для реализации задач по укреплению потенциала Казахстана как ведущего государства Центральной Азии.

Говоря о будущем партии, мы не должны забывать о ее реальных заслугах в прошлом. Это значит, что мы должны с благодарностью помнить труд всех преданных делу партии активистов.

Но время не стоит на месте, появляются новые задачи, требующие своего решения. Мы обязаны реагировать на новые политические и экономические реалии. В противном случае – застой со всеми его последствиями.

Қазір бүкіл әлемдегі ахуал өзгеріп жатыр. Жаңа құндылықтармен қатар күрделі сын-қатерлер пайда болуда. Осындай аумалы-төкпелі уақытта еліміз дамудың келесі кезеңіне қадам басты. Біз «Жаңа Қазақстанды» құруға кірістік. Бұл – өте ауқымды міндет. Тіпті, болашақтағы тағдырымызды шешетін аса маңызды жұмыс деуге болады. Оны ойдағыдай жүзеге асыру үшін жаңа мақсат-міндеттерімізді айқындап алуымыз қажет.

Партия барлық реформаға ұйытқы болуға тиіс. Ол үшін өзгерісті алдымен өзімізден бастауымыз керек. Сондықтан бүгінгі күн тәртібіндегі негізгі мәселе – Партияны жаңғырту.   

Заман, қоғам, адам өзгеріп жатқанда, партияның өзгеруі – заңдылық. Бұл – уақыт талабы. Осыған орай жаңа ғана айтылғандай, саяси ұйымның атауын Аманат деп өзгерту ұсынылды. Жасыратын ештеңе жоқ, мен де бұл мәселеге байланысты пікірталасқа қатыстым. Бірнеше ұсыныс болды, соның ішінен Аманат деген атауға тоқтадық.  Бұл – еліміз үшін де, ұлтымыз үшін де  айрықша мәні бар киелі ұғым. 

Егемендігіміз, елдігіміз бен бірлігіміз, кең байтақ жеріміз – бізге бабалардан жеткен аманат. Осы қастерлі құндылықтарымызды көздің қарашығындай сақтап, болашаққа мирас етуіміз керек. Мемлекеттілік дәстүр жалғастығы, ұрпақ сабақтастығы дегеніміз – міне осы. Халқымыз ешқашан аманатқа қиянат жасамаған. Партия бұл қағидатты берік ұстанады. 

В переводе слово «аманат» означает «завет предков» и «наказ будущим поколениям».

Аманат – глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории и культуре нашего народа.

Оно олицетворяет немеркнущие идеалы Независимости, ценности сильной государственности и общенационального единства, бескрайние просторы нашей Родины, которые завещали нам предки.

Мы должны сохранить и укрепить это бесценное наследие. В этом заключается наш священный долг перед прошлыми и будущими поколениями.

Сондықтан мен партиямызды ресми түрде Аманат деп атауды толық қолдаймын.

Уважаемые делегаты съезда!

Вступая в должность Председателя партии, я изложил собственное видение по ее кардинальной перезагрузке.

За прошедший месяц проведена большая аналитическая работа, которая показала, что в деятельности партии необходимы серьезные изменения. И полумерами здесь не обойтись.

Ребрендинг партии – это не только и не столько ее переименование, смена вывески. В первую очередь, нужно перестроить всю партийную работу.

Поддерживаю высказанные сегодня предложения по трансформации партии.

Вместе с тем хотел бы обозначить еще ряд приоритетных задач.

ПЕРВОЕ. Децентрализация и повышение эффективности партийного аппарата.

В работе партийного аппарата явно стали проявляться худшие качества бюрократии. Сетевые графики, отчеты и формальные мероприятия отодвинули на второй план «живую» работу с избирателями. Энтузиасты с «горящими» глазами были вынуждены, надо об этом прямо сказать, уступить место апатичным функционерам.

Поэтому нужно полностью пересмотреть методы взаимодействия центрального аппарата с филиалами и первичными организациями. Следует решительно отказаться от бюрократии и бумаготворчества. Региональные филиалы и первички могут и должны самостоятельно работать с избирателями.

Центральному аппарату необходимо покончить с практикой директивного и «ручного» управления. Его задача – задавать общий партийный вектор, обеспечивать методическую и идеологическую поддержку, обучать кадры, анализировать системные проблемы. Партии нужна новая культура взаимоотношений, основанная, прежде всего, на доверии и сотрудничестве.

ВТОРОЕ. Следует активизировать деятельность фракций в Мажилисе и маслихатах.

При партии действует большое количество всевозможных советов и комиссий. На них «по кругу» обсуждаются одни и те же вопросы, но конкретные решения принимаются редко.

Поэтому депутатские фракции должны взять на себя организацию диалоговых площадок и по итогам их работы добиваться видимых результатов. Желательно перенести фокус общественных дискуссий из социальных сетей и городских площадей в стены Парламента и маслихатов. Это очень важная задача.

Фракции должны использовать не только инструмент депутатских запросов, но и возможности парламентских и общественных слушаний, публичных дебатов. Если потребуется, нужно поднимать вопрос доверия к конкретным членам Правительства и акимам.

Рейтинг депутатов партии всех уровней должен базироваться не на заготовленных отчетах, а на реальных делах, решениях проблем граждан. За всеми избирательными округами необходимо закрепить кураторов из числа депутатов фракций, чтобы расширить зону их ответственности.

Недавно наши депутаты Мажилиса вернулись из поездок по регионам. Я наблюдал за этой работой ,и надо сказать, что в их работе стал появляться новый стиль, новое содержание. Это уже видно. Стало меньше формальных заседаний, больше прямых контактов с избирателями. Депутаты стали погружаться в реальные проблемы граждан на местах. Такой подход необходимо всячески укреплять и развивать.

ТРЕТЬЕ. Продвижение интересов граждан и открытость партии.

Это крайне важная задача. Партия должна быть реально действующим связующим звеном между властью и обществом, на деле отстаивать интересы своих избирателей.

В первую очередь нужно выполнить обещания, высказанные в электоральный период.

Другое дело, партия не должна увлекаться популизмом, обещать невыполнимое. А затем «бить по голове» Премьер-министра и членов его кабинета, требуя нужные цифры. Так рождается скепсис и недоверие людей к партии со всеми крайне негативными последствиями. Все это вместе называется очковтирательством, которое прямым образом сказывается на социальном самочувствии людей и внутриполитической стабильности.

Такое положение дел, тем более в условиях геополитической турбулентности, для нас абсолютно неприемлемо.

Важно усилить обратную связь с избирателями, и для этого надо задействовать весь потенциал общественных приемных. На предыдущем съезде я давал поручение активизировать их работу, но должного эффекта пока не наблюдается.

Общественные приемные партии должны стать местами притяжения для граждан, которые могли бы приходить туда не только с жалобами, но и с конкретными идеями по развитию страны.

Хочу подчеркнуть, что в своей работе по дальнейшей модернизации страны я рассчитываю и на предложения партийцев. Поэтому полагаю целесообразным запустить республиканскую акцию по сбору идей и предложений, которая позволит каждому гражданину Казахстана поучаствовать в формировании актуальной общенациональной повестки.

Нужно также чаще проводить выездные приемы граждан, встречаться с жителями отдаленных сел, открывать общественные приемные на базе крупных первичных партийных организаций, быть гораздо более активными в социальных сетях.

По всей стране действуют около 4,5 тысячи первичек, и они должны играть особую роль во взаимодействии с избирателями. Все они обязаны работать непосредственно с людьми. Поэтому, думаю, следует поддержать идею о направлении части членских взносов на развитие первичных партийных организаций. Важно выстроить более тесное сотрудничество с неправительственным сектором, особенно в сфере противодействия коррупции.

В целом партия должна принимать самое активное участие в жизни общества, оперативно реагировать на события, открыто, ясно, убедительно разъяснять свою позицию по актуальным вопросам.

ЧЕТВЕРТОЕ. Здесь речь идет о расширении инструментария внутрипартийных выборов и активном участии в выборах акимов.

На прошедших выборах в Мажилис и маслихаты впервые была апробирована модель внутрипартийных выборов. В ходе праймериз в партию пришли активные люди, появилась внутрипартийная конкуренция. Это правильное развитие событий.

При этом важно и далее выявлять, продвигать людей, пользующихся доверием однопартийцев. Другими словами, нужна кадровая селекция. Праймериз должны стать внутрипартийным социальным лифтом для эффективных профессионалов, желающих внести свой вклад в развитие страны.

В прошлом году в Казахстане впервые была внедрена прямая выборность акимов сел. Это подтолкнуло партию активнее работать на местах.

На сегодняшний день по всей стране уже избраны главы более 900 сельских округов. Большинство из них – наши партийцы. До конца текущего года выборы пройдут еще в 293 округах. А в скором времени мы перейдем к прямой выборности районных акимов. Об этом я скажу в своем Послании.

Я думаю, с выборами районных акимов нам задерживаться не стоит. Нужно ускорять этот процесс. Поэтому наша партия не имеет права сбавлять обороты. Задача – активно участвовать в этих избирательных кампаниях, выдвигая достойных кандидатов, пользующихся поддержкой у граждан.

ПЯТОЕ. Подготовка политических кадров.

Наша партия должна стать кузницей кадров, готовить современных политиков и государственников, умеющих работать с избирателями. Сегодня подготовка политических менеджеров у нас, откровенно говоря, хромает.

Политические руководители в современных условиях должны разговаривать с людьми разных профессий, с молодежью, с журналистами, со всеми, кто представляет народ. И таких людей у нас немало. Единственная проблема – это отсутствие социального лифта. Мы не даем дорогу молодым, способным кадрам. И это наш большой недостаток.

При этом в структуре партии функционирует Академия политического менеджмента. Следует значительно усилить ее работу. Нужно перейти от разовых семинаров и тренингов к полноценным программам подготовки депутатов, акимов, министров и других партийных выдвиженцев. На системной основе следует проводить выездные тренинги для обучения партийного актива на местах.

*  *  *

Все высказанные мною задачи предстоит выполнить в максимально сжатые сроки. Чтобы повысить доверие избирателей, партии, нужно отойти от прежних формальных методов работы.

Мен 16 наурызда саяси реформалардың жаңа бағдарламасын ұсынамын. Қазір партиялар арасында бәсеке күшейе түсуде. Осы орайда біз партиямыздың басты саяси күш ретіндегі рөлін сақтауымыз қажет. Бұл – өте маңызды міндет. Басқаша айтқанда, ұйым әрдайым ел мүддесін қорғайтын нағыз халықтық партия болып қалуы керек. 

Мы видим, что наше общество вступило в период активной трансформации, происходит кристаллизация новых ценностей, более разнообразной становится палитра взглядов и воззрений.

Поэтому широкий запрос граждан на изменения и реформы в стране, новые задачи, стоящие перед государством, глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии. Времени на раскачку нет.

Дамудың жаңа кезеңінде партияға жаңа тұғырнама қажет. Бірақ, негізгі құндылықтарымыз өзгермеуге тиіс. Орталық аппаратқа жұмыс тобын құрып, партияның жаңа тұғырнамасын әзірлеуді тапсырамын. Оны партия ішінде мұқият талқылап,  келесі съезде бекітеміз.

Партия «Аманат» – это центристская партия здравого смысла, партия справедливости, партия народного единства, партия неуклонного движения вперед, партия, которая слышит мнения, чаяния народа и действует во имя интересов наших граждан.

Все сказанное приобретает особое значение на фоне событий, происходящих вокруг Украины. Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля. Принцип неделимости и общности безопасности предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия. К сожалению, этого не произошло. Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины.

Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась, и сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции. Поэтому мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития.

Казахстан, со своей стороны, готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся.

Я провел серию рабочих совещаний в Совете Безопасности, поставил конкретные задачи перед Правительством по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны в условиях беспрецедентного обострения санкционного противостояния.

Наша экономика должна быть готова к отражению санкционных вызовов, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование в кризисной ситуации. Думаю, мы все вместе преодолеем грядущие трудности и вызовы. Их сложность нельзя преуменьшать, но и преувеличивать тоже нельзя.

Осы орайда, партия өз жұмысын жандандырып, ұйымның рөлін күшейте түскені жөн. 

Жылдар бойы үнсіз болған, саясатпен айналысып жүрген кейбір адамдар қазіргі «жылымықты» пайдаланып, әлеуметтік желіге жаппай шыға бастады. Олар ақпараттық кеңістікті жайлап алды деуге болады. Неше түрлі қауесеттер, жалған ақпарат тарап жатыр. Мұндай ахуал елді адастыруы мүмкін. Ашығын айтсақ, біздің жоспарларымызды, қолға алып жатқан іс-шараларымызды көпшілік біле бермейді. Партия белсенділері заманауи ақпарат құралдарын пайдаланып, саясатымызды жұртқа жан-жақты түсіндіруі қажет.

Мен үшін ең басты құндылық – Қазақстанның Тәуелсіздігі. Мемлекет басшысы ретінде еліміздің қауіпсіздігі мен халқымыздың амандығын қамтамасыз ету үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймын. Жауапкершілік жүгі қаншама ауыр болса да, одан еш қаймықпаймын.

        

Құрметті партия мүшелері!

Бүгін партиямыздың бағыт-бағдарын айқындадық. Енді білек сыбана жұмыс істеуіміз керек. Халық нақты өзгерістерді күтіп отыр.

Партия атына заты сай болуға тиіс. Ел бірлігін нығайтып, Жаңа Қазақстанды құру – бәрімізге ортақ міндет. Осы міндетті абыроймен атқарсақ, болашағымыз да баянды болмақ. Партияның әрбір мүшесі бұл жауапкершілікті терең сезініп, аянбай еңбек етеді деп сенемін.

«Береке басы – бірлік» екенін әрдайым есте сақтайық! Жаңа Қазақстанды бірге құрайық!

Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!

Партиямыздың жаңа атауы құтты болсын!